บ่อพันขันรัตนโสภณ

บ่อพันขันรัตนโสภณ ตั้งอยู่ในเขตวัดบ่อพันขันรัตนโสภณ ตำบลเด่นราษฎร์ กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณทางด้านตะวันออก ของห้วยเค็มประมาณ100 เมตร และที่วัดบ่อพันขันรัตนโสภณนี้ยังเป็นอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสหัสขันธมหามุนีนาถซึ่งมีความสวยงามเป็นที่เคารพบูชาของชาวร้อยเอ็ด

ลักษณะทางกายภาพของบ่อพันขันรัตนโสภณ เป็นลานหินทรายแดงกว้างใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ1กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บริเวณห้วยเค็มทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก โดยทางฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ ส่วนฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่ของตำบลด่นราษฎร์ กิ่งอำเภอหนองฮี ในบริเวณบ่อพันขันปรากฏพื้นที่ลักษณะพิเศษ คือมีบ่อน้ำจืดธรรมชาติ ที่มีน้ำพุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลามีขนาดกว้างประมาณ 6-8 นิ้ว ลึก 6-8 นิ้ว ตักเป็นพันขันก็ไม่หมด จึงเป็นที่มาของชื่อ บ่อพันขัน ชาวบ้านเรียกอีกอย่างว่า “น้ำสร่างครก” เพราะมีลักษณะคล้ายครกต้ำข้าว ในฤดูน้ำหลาก พื้นที่บริเวณบ่อพันขันบางส่วนมักจมอยู่ใต้พื้นน้ำ แต่ในฤดูแล้ง พื้นที่บริเวณบ่อพันขันจะปรากฏแนวพื้นหินทรายกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างและมีร่องรอยความเค็มของดินปรากฏโดยมีลักษณะเป็นสีขาวของเกลือ ดังนั้นบ่อพันขันรัตนโสภณแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่ ผลิตเกลือสินเธาว์ของชาวร้อยเอ็ดมาหลายชั่วอายุคน ทั้งผลิตที่ใช้บริโภคในหมู่บ้านใกล้เคียง และเป็นสินค้าส่งออกไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น ศรีษะเกศ สุรินทร์ อุบลราชธานี เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า บริเวณนี้เป็นพื้นที่แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

29. November 2017 by admin
Categories: travel news | Comments Off on บ่อพันขันรัตนโสภณ